میرآژ -

  • یک تحول نو
  • تبلیغات هزینه نیست!
  • با ما رویای خود را بسازید.
  • ایده پردازی

وبلاگ

جامعه شناسی عکاسی (1)
24 دی 1401

مقدمه - جامعه شناسی عکاسی جامعه شناسی عکاسی به چه معناست ؟ طبقات اجتماعی چه رابطه ای با عکاسی دارند؟ اگر عکس های مختلف را جلوی روی مان بگذاریم، چه چیزهایی را می شود فهمید؟ چرا یک عکس مجاز...

ادامه مطلب
بررسی نقش عکاسی خانوادگی در تکوین خاطرات جمعی و عمومی یک جامعه (1)
23 دی 1401

عکسها و آلبومهای خانوادگی بهعنوان بایگانیهای خاطرات و محرکهایی برای یادآوری مکانها، آدمها و رویدادها عمل میکنند.کمک به حفظ و نگهداری خاطرات و تصدیق هویت اجتماعی خانواده، از مهمترین کارکردهای ش...

ادامه مطلب